Göteborg stads transformation

Forskningskonsortiet har fått i uppdrag att genom forskning stötta Göteborg stad i digital transformation, med särskilt fokus på styrning och ledning. Vi kommer återkommande att kommunicera generaliserbara resultat via konsortiets hemsida.