Verktyget för portföljstyrning

PIOS är ett verktyg som hjälper dig och din organisation att säkerställa ändamålsenlig digitalisering genom att skapa en översikt av digitala initiativ. Verktyget skapar möjligheter för att se hur väl er organisations digitala initiativ överrensstämmer med digitaliseringens strategiska målsättning.

PIOS tillhandahålls av Dimatech AB och datan görs tillgänglig för forskningskonsortiet för vidare studier och finjustering av den underliggande modellen. Se här för en användarguide.

Beställ PIOS

Så fungerar Pios

Genom att kategorisera digitala initiativ (t.ex. projekt) utifrån digitaliseringens två dimensioner skapas beslutsunderlag för mer ändamålsenlig digitalisering. Verktyget identifierar hur olika organisationsenheters respektive portföljer är riktade, och skapar möjligheter för mer strategisk prioritering.

Genom att fler aktörer använder verktyget skapas en bas för nationell jämförelse och möjlighet att lära av varandra.

Följande organisationer har använt eller använder PIOS för att mäta och följa upp sin digitala infrastruktur. Om ni undrar över hur er organisation använder PIOS, vänligen kontakta supporten.

Myndighet

.

Kommun

Göteborgs stad
Tjörns kommun

Region

.

Övriga och Bolag

Göteborgs stad (40)

Kopplade rapporter