WDIP Digital Förvaltning

WDIP Digital Förvaltning har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuner och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering. Seminarieserien genomförs inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program (WDIP).

 

WDIP Digital Förvaltning har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuner och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering. Seminarieserien genomförs inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program (WDIP).

Målgruppen är individer involverade eller intresserade av digitaliseringsarbete och dess styrning.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet. Seminarierna innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion och beskrivning av hur den mottagande organisationen jobbat vidare efter rapporten samt öppnar upp för en generell diskussion. Seminarieserien arrangeras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program och nya seminarier kommer adderas löpande.

Seminarierna genomförs under lunch 1200-1300, med 20 minuters forskarpresentation, 10 minuters reflektion från praktik och därefter diskussion och frågestund. Plats: Zoom. Seminariet spelas in och läggs upp på forskningskonsortiets och SKRs hemsida. Seminarierna är kostnadsfria.

.

23 september: Hur skall vi styra och organisera digitalisering?

Digitalisering för med sig utmaningar för existerande styrning i offentlig sektor. Sessionen lyfter centrala utmaningar identifierade i två tidigare studier i Kungsbacka och Sundsvall, samt presenterar konkreta lösningar. Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Vilka återkommande brister finner vi i existerande styrning och organisering?
 • Vilka mönster i underliggande orsaker föreligger till bristerna?
 • Hur bör man styra och organisera digitalisering?

Vad hände sen:  Reflektioner från Kungsbacka och Sundsvall kommun

Rapporter: https://test.digitalforvaltning.se/rapport/kommunens-styrningsmassiga-utmaningar/ och https://test.digitalforvaltning.se/rapport/hur-skall-vi-styra-och-organisera-it/

Videoversion av seminariet

 

7 oktober: Hur utvecklas Sveriges kommuner och regioners digitaliseringsstrategier?

Under de två senaste åren har vi sett en utveckling där fler kommuner undgår att integrera mål- och resurssättning för digitalisering i sina verksamhetsplaner. Samtidigt har kommunerna skiftat över målsättningar från ren intern effektivitet till mer innovation. Regionerna uppvisar ett liknande mönster med starkt fokus på intern effektivitet, samt en avsaknad av tydlighet i sina digitaliseringsstrategier. Seminariet presenterar resultatet från två undersökningar och diskuterar konsekvenser för uppnåendet av demokratiskt förankrade målsättningar i kommuner och regioner. Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Hur ser den genomsnittliga digitaliseringsstrategin ut bland Sveriges kommuner och regioner?
 • Vilken utveckling ser vi i hur kommuner mål- och resurssätter digitalisering?
 • Vilka risker föreligger i nuvarande utveckling av kommuners och regioners digitaliseringsstrategier?

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter presenteras två veckor innan utsatt datum.

Videoversion av seminariet.

 

21 oktober: Hur kan vi integrera styrningen av digitalisering?

Organisationer tenderar att hantera digitalisering frikopplat från existerande verksamhet. Seminariet lyfter resultat från en studie fokuserad på integrerad styrning av digitalisering genom att tala om bristande förutsättningar samt potentiella lösningar. Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Vilka återkommande mönster ser vi i frikopplingen av digitalisering från verksamhet?
 • Vilka risker föreligger vid frikoppling av digitalisering från övergripande verksamhetsstyrning?
 • Hur bör man arbeta med att integrera styrning kring förvaltning, portfölj och verksamhetsutveckling?

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter presenteras två veckor innan utsatt datum.

Videoversion av seminariet. 

 

4 november: Hur kan vi säkerställa uppnåendet av globala hållbarhetsmål i vår digitalisering?

Offentliga organisationer har uttalat en ambition av att arbeta för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Samtidigt lyfts risker associerade till bristande integrering av hållbarhetsmål i styrningen. Seminariet lyfter resultat från en studie fokuserad på hur en kommun integrerar hållbarhetsmål i sina utvecklingsinitiativ och diskuterar hur detta kan stärkas ytterligare. Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Vilka mönster ser vi kring integrering av hållbarhetsmål i digitala utvecklingsinitiativ?
 • Hur underutnyttjas formulering av effektmål i relation till digitalisering?
 • Hur borde arbetet med integrering av hållbarhetsmål i digitalisering se ut?

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter presenteras två veckor innan utsatt datum.

Videoversion av seminariet.

 

18 november: Hur kan vi hantera styrningsarvet i regionerna?

Regionerna utmärks av en avancerad styrning som vuxit fram över tid och skapat vad vi kallar ett styrningsarv. Seminariet fokuserar på vad i detta styrningsarv som är direkt kontraproduktivt för ändamålsenlig digitalisering, och lyfter reflektioner kring hur man som region konkret kan arbeta för att skapa en styrning som möjliggör digitalisering. Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Hur ser styrningsarvet ut och hur påverkar detta ändamålsenlig digitalisering?
 • Vad är konsekvenserna av att inte hantera styrningsarvet?
 • Hur kan styrningsarvet hanteras för att stärka verksamhetsutveckling?

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter presenteras två veckor innan utsatt datum.

Anmäl dig till seminariet.

 

2 december: Hur kan vi stärka den kollektiva digitaliseringen?

Digitalisering kräver en ökad samverkan inom och utom offentlig sektor för att klara av de utmaningar vi nu står inför. Samtidigt lyser just samverkan med sin frånvaro i sättet vi styr och organiserar digitalisering, vilket utmanar vår förmåga ytterligare. Seminariet fokuserar på aktuella exempel från digitaliseringssamverkan inom offentlig sektor och lyfter även identifierade utmaningar samt hur man bör arbeta för att stävja dessa och uppnå kollektiv digitalisering. Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Vad utmärker den kollektiva digitaliseringen i Sverige och världen?
 • Vilka utmaningar finner svenska kommuner i relation till kollektiv digitalisering?
 • Hur har svenska kommuner löst dessa utmaningar för att bidra till kollektiv digitalisering?

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter presenteras två veckor innan utsatt datum.

Anmäl dig till seminariet.

 

2 juni: Det digitala arvet hos kommuner och regioner

Forskning visar att kommuner och regioner behöver göra upp med sitt digitala arv för att kunna dra nytta av möjligheterna med digitalisering. I detta seminarium möts forskare och digitaliseringsansvariga kommunrepresentanter för att tala om nuläget och vägen framåt mot en ändamålsenlig digital infrastruktur. Frågeställningar som berörs innefattar:

 • Vad kännetecknar dagens digitala arv och hur hämmar det oss?
 • Vad är kännetecken för en långsiktigt hållbar digital infrastruktur?
 • Hur möjliggör vi en förflyttning från nuläge till nyläge?

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter presenteras två veckor innan utsatt datum.

Anmäl dig till seminariet.